ดาวน์โหลด
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการติดตามฯแผนพัฒนาฯ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  แผนผังแสดงระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างๆ
 แผนพัฒนาสามปี และสี่ปี
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.กุดจิก
 เอกสารแบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 งบแสดงฐานะการเงิน
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สตง.
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และการให้บริการ
 - โครงการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงฯ การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 - การแต่งตั้งคณะกรรมการ
 - ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561
 - ขั้นตอนการให้บริการ
 - แผนผังขั้นตอนการให้บริการรับเรื่องราว ร้องทุกข์
 - เอกสารประชาสัมพันธ์การให้บริการ
 - รายงานสรุปการให้บริการ รับเรื่องราว ร้องทุกข์ ประจำปี 2561
 - รายงานสรุปการให้บริการ ในช่วงพักเที่ยง ประจำปี 2561
 - รายงานสรุปการใช้บริการตู้รับความคิดเห็น ประจำปี 2561
 - สรุปสถิติรับริการศูนย์ฯ เดือน ต.ค. 61 - มี.ค. 62
 - รายงานสรุปการให้บริการ ในช่วงพักเที่ยง เดือน ต.ค. 61 - มี.ค. 62
 - รายงานสรุปการให้บริการ ในวันหยุดราชการ เดือน ต.ค. 61 - มี.ค. 62
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
เลขที่ 158 หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380 
โทรศัพท์ 0-4433-5245 โทรสาร ต่อ 7
E-Mail: info@kudjiklocal.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology