ดาวน์โหลด
 1.แผนการดำเนินงานประจำปี
 2.แผนอัตรากำลัง
 3.การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 4.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 5.รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 6.สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 8.แผนพัฒนาฯ
 9.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 14.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.กุดจิก
 15.เอกสารแบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด
 16.การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 17.งบแสดงฐานะการเงิน
 20.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 18.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 19.การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 21.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 23.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 25.รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สตง.
 27.มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 31.รายงานผลการดำเนินงาน
 32.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
24.มาตรฐานการให้บริการ อบต.กุดจิก
หัวข้อดาวน์โหลด
 - โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และการให้บริการ
 - โครงการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงฯ การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 - การแต่งตั้งคณะกรรมการ
 - ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561
 - ขั้นตอนการให้บริการ
 - แผนผังขั้นตอนการให้บริการรับเรื่องราว ร้องทุกข์
 - เอกสารประชาสัมพันธ์การให้บริการ
 - รายงานสรุปการให้บริการ รับเรื่องราว ร้องทุกข์ ประจำปี 2561
 - รายงานสรุปการให้บริการ ในช่วงพักเที่ยง ประจำปี 2561
 - รายงานสรุปการใช้บริการตู้รับความคิดเห็น ประจำปี 2561
 - สรุปสถิติรับริการศูนย์ฯ เดือน ต.ค. 61 - มี.ค. 62
 - รายงานสรุปการให้บริการ ในช่วงพักเที่ยง เดือน ต.ค. 61 - มี.ค. 62
 - รายงานสรุปการให้บริการ ในวันหยุดราชการ เดือน ต.ค. 61 - มี.ค. 62
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
เลขที่ 158 หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380 
โทรศัพท์ 0-4433-5245 โทรสาร ต่อ 7
E-Mail: info@kudjiklocal.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology