ดาวน์โหลด
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการติดตามฯแผนพัฒนาฯ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  แผนผังแสดงระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างๆ
 แผนพัฒนาสามปี และสี่ปี
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.กุดจิก
 เอกสารแบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 งบแสดงฐานะการเงิน
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สตง.
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๑
 - แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๑ เพิ่มเติมครั้งที่่ ๑
 - แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๑ เพิ่มเติมครั้งที่่ ๒
 - 1. สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค. 60
 - 2. สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย. 60
 - 3. สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค. 60
 - 4. สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค. 61
 - 5. สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ. 61
 - 6. สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค. 61
 - 7. สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย. 61
 - 8. สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ค. 61
 - 9. สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิ.ย. 61
 - 9. สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิ.ย. 61
 - 10. สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ค. 61
 - 11. สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ส.ค. 61
 - 12. สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ย. 61
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
เลขที่ 158 หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380 
โทรศัพท์ 0-4433-5245 โทรสาร ต่อ 7
E-Mail: info@kudjiklocal.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology