ดาวน์โหลด
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการติดตามฯแผนพัฒนาฯ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  แผนผังแสดงระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างๆ
 แผนพัฒนาสามปี และสี่ปี
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.กุดจิก
 เอกสารแบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 งบแสดงฐานะการเงิน
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สตง.
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - พรบ.อบต. ปี 2537
 - ระเบียบมท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ของ อปท. พ.ศ. 2548
 - 03 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. ฉบับที่ 2
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ของ อปท. พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543
 - ระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินฯ พ.ศ. 2547
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2554
 - พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาย แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.2 พ.ศ. 2549
 - พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560
 - การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
 - คุ่มือประชุมสภา
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
เลขที่ 158 หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380 
โทรศัพท์ 0-4433-5245 โทรสาร ต่อ 7
E-Mail: info@kudjiklocal.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology