ดาวน์โหลด
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการติดตามฯแผนพัฒนาฯ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
  แผนผังแสดงระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างๆ
 แผนพัฒนาสามปี และสี่ปี
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 สถิติการเข้าใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 เอกสารแบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด
 สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ในการปฏิบัติงาน และการจัดซื้อจัดจ้าง
 งบแสดงฐานะการเงิน
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประจำปี2560
 - ประจำปี2559
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
เลขที่ 158 หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380 
โทรศัพท์ 0-4433-5245 โทรสาร ต่อ 7
E-Mail: info@kudjiklocal.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology