ดาวน์โหลด
 1.แผนการดำเนินงานประจำปี
 2.แผนอัตรากำลัง
 3.การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 4.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 5.รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 6.สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 8.แผนพัฒนาฯ
 9.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 14.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.กุดจิก
 15.เอกสารแบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด
 16.การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 17.งบแสดงฐานะการเงิน
 20.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 18.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 19.การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 21.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 23.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 25.รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สตง.
 27.มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 31.รายงานผลการดำเนินงาน
 32.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
11.คู่มือประชาชน
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศ อบต.กุดจิก
 - 1.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 - 2.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 - 3.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
 - 4.การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
 - 5.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
 - 6.การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
 - 7.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 - 8.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
 - 9.การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
 - 10.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
 - 11.การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34
 - 12.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
 - 13.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 - 14.การรับชำระภาษีป้าย
 - 15.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 - 16.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
 - 17.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 - 18.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 - 19.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 - 20.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 - 21.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
 - 22.การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 - 23.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 - 24.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
 - 25.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
 - 26.การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 - 27.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร
 - 28.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 - 29.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 - 30.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
 - 31.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
 - 32.การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
 - รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือบริการประชาชน ปี 2560
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
เลขที่ 158 หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380 
โทรศัพท์ 0-4433-5245 โทรสาร ต่อ 7
E-Mail: info@kudjiklocal.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology