ดาวน์โหลด
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการติดตามฯแผนพัฒนาฯ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  แผนผังแสดงระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างๆ
 แผนพัฒนาสามปี และสี่ปี
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.กุดจิก
 เอกสารแบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 งบแสดงฐานะการเงิน
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สตง.
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)
 - ึคู่มือประเมินผลงานระบบแท่ง อบต.กุดจิก
 - เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ อบต.กุดจิก
 - คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ
 - เอกสารให้ความรู้เรื่องพรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ. 2540
 - เอกสารให้ความรู้การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด
 - เอกสารให้ความรู้การป้องกันเพลิงไหม้
 - เอกสารให้ความรู้เรื่อง โรค มือ เท้า ปาก
 - เอกสารให้ความรู้เรื่อง อาเซียน
 - คู่มือนักวินัยมืออาชีพ
 - คู่มือสวัสดิการข้าราชการและพนักงานจ้าง
 - การป้องกันภัยจากยาเสพติด
 - คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.กุดจิก
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
เลขที่ 158 หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380 
โทรศัพท์ 0-4433-5245 โทรสาร ต่อ 7
E-Mail: info@kudjiklocal.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology