ดาวน์โหลด
 1.แผนการดำเนินงานประจำปี
 2.แผนอัตรากำลัง
 3.การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 4.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 5.รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 6.สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 8.แผนพัฒนาฯ
 9.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 14.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.กุดจิก
 15.เอกสารแบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด
 16.การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 17.งบแสดงฐานะการเงิน
 20.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 18.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 19.การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 21.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 23.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 25.รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สตง.
 27.มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 31.รายงานผลการดำเนินงาน
 32.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
10.การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)
หัวข้อดาวน์โหลด
 - การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)
 - ึคู่มือประเมินผลงานระบบแท่ง อบต.กุดจิก
 - เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ อบต.กุดจิก
 - คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ
 - เอกสารให้ความรู้เรื่องพรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ. 2540
 - เอกสารให้ความรู้การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด
 - เอกสารให้ความรู้การป้องกันเพลิงไหม้
 - เอกสารให้ความรู้เรื่อง โรค มือ เท้า ปาก
 - เอกสารให้ความรู้เรื่อง อาเซียน
 - คู่มือนักวินัยมืออาชีพ
 - คู่มือสวัสดิการข้าราชการและพนักงานจ้าง
 - การป้องกันภัยจากยาเสพติด
 - คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.กุดจิก
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
เลขที่ 158 หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380 
โทรศัพท์ 0-4433-5245 โทรสาร ต่อ 7
E-Mail: info@kudjiklocal.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology